Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

THE SOY: IS IT HEALTHY?

THE SOY: IS IT HEALTHY?

Dneska jsem si pro vás připravila tak trochu jiný, odbornější článek, než obvykle, a to na téma sója. Sója je totiž pravděpodobně ta nejkontroverznější potravina a lidi rozděluje na dva tábory - jedni jí milují a druzí v ní vidí čisté zlo. Já jí používám běžně, nemám s ní žádné problémy, ale často mi chodí dotazy, jestli je opravdu zdravá.

A tak jsem se rozhodla to zjistit!

Ohledně sóji se dá najít spousta vzájemně si odporujících článků, a proto jsem nejdříve strávila spoustu času studiem samotných studií - a zjistila jsem, že studie podporující sóju, byly většinou financovány sójovým průmyslem, zatímco studie proti sóje, byly financovány mlékárenským či masovým průmyslem. Proto je asi jasné, jak objektivní takové studie byly. Nakonec jsem tedy vycházela ze zdrojů, které mi přišly nejdůvěryhodnější, a jejich seznam vám nechám dole pod tímto článkem.

A teď už k samotné sóje. Sója je luštěnina s vysokým obsahem bílkovin - obsahuje až 35% bílkovin a všechny esenciální aminokyseliny! Je skvělým zdrojem vlákniny a lehce stravitelných sacharidů. Ve své přirozené formě má podobu fazole, ze které se následně vyrábějí další produkty procesem zvaným modifikace. Mezi nejméně modifikované sójové produkty patří tempeh, tofu nebo sójová mléka, zatímco nejvíce modifikovaný je například sójový lecitin.

IMG_0119.JPG

V čem se všechny studie shodují, je to, že se zabývají určitou částí sóji - tzv. isoflavony, což je druh fytoestrogenů. Ovšem isoflavony přijímáme v kombinaci s dalšími látkami, a proto bude jejich chování v našem těle pochopitelně jiné, než když se zkoumají izolovaně. Zároveň spousta studií vychází z výzkumů prováděných ve zkumavce, případně na zvířatech, a proto se tyto účinky dají těžko srovnávat s účinky v lidském těle. Studie popisující negativní vliv sóji v lidském těle také většinou vycházejí z předpokladu, že člověk zkonzumuje nereálně vysoké množství sóji.

Je sice pravda, že isoflavony mají podobnou chemickou strukturu jako estrogen v našem těle, nicméně vážou se k jiným estrogenovým receptorům.

A proto mají jiné účinky!

Ve většině případů mají dokonce přesně opačné účinky, které vnímáme jako zdraví prospěšné. Studie prokázaly, že sója snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, LDL cholesterol a krevní tlak. Dále zmírňuje příznaky menopauzy (jako jsou například návaly horka), snižuje riziko endometriozy nebo dokonce rakoviny prsu - nejnižší % výskytu rakoviny prsu je v Asii, kde je sója nejhojněji konzumovaná. V žádném případě ale sója nemá vliv na hodnotu testosteronu či kvalitu spermatu - ve skutečnosti snižuje riziko rakoviny prostaty až o 50%.

Na co si tedy dát pozor?

VYVÁŽENÝ JÍDELNÍČEK

IMG_0120.JPG

Z mého výzkumu mi vychází závěr, že sója zdravá je, avšak nesmí se to s ní přehánět - ale to vlastně s ničím! Základem je mít bohatý, pestrý jídelníček a bílkoviny přijímat i z takových zdrojů, jako jsou fazole, čočka, semínka a podobně.

VYSOCE ZPRACOVANÉ SÓJOVÉ PRODUKTY

IMG_0121.JPG

Mezi nejvíce zpracované sójové produkty patří například nejrůznější náhražky masa nebo proteinové tyčinky, proto zkuste jejich množství omezit a dávat si je spíš jednou za čas. Zaměřte se na ty nejméně zpracované, mezi které patří tempeh, tofu, sójové mléko nebo miso pasta.

JEZTE FERMENTOVANOU SÓJU

IMG_1750.JPG

Fermentovaná sója je bezpochyby nejzdravější formou a jejím příkladem je tempeh. Fermentovaná sója je lehce stravitelná a obsahuje probiotika, která zásobují naše střeva zdravými bakteriemi a zaručují tak velmi silnou imunitu.

Doufám, že vám článek pomohl a jestli máte jakoukoliv otázku, napište mi do komentářů!

ZDROJE:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16513288/

https://nutritionfacts.org/video/who-shouldnt-eat-soy/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12597262/

http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(10)00368-7/abstract

https://nutritionfacts.org/video/soy-phytoestrogens-for-menopause-hot-flashes/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21113655/


Today I’ve got a little different, more science-based kind of post for you and the topic is soy. In fact, soy’s probably the most controversial food and you either love it or hate it. I use soy regularly, don’t have any problems with it but I’ve received many questions whether it’s actually healthy or not.

So I decided to do my own research and find out the truth!

There have been published many studies about the soy and they very differ from each other. Because of that I spent a lot of time actually studying those studies - and I found out that those supporting soy were sponsored by the soy industry while those against soy were sponsored by dairy or meat industry. So you can imagine how objective these studies were! However, I found some studies which were reliable and I’ll link them all below this post.

Moving on to our main topic, the soy. Soy is a legume with high amount of protein - it contains up to 35% and all the essential amino acids! It’s a perfect source of fiber and easily digestive carbs. In its natural form it is a bean which is then transformed into various products - we call this process the modification. The least modified products are tempeh, tofu of soy milks while the most modified one is for example the soy lecithin

IMG_0119.JPG

What all the studies had in common was that they talked about one particular part of the soy - the isoflavones. However, we consume these isoflavones along with other nutrients so they behave differently than when they are isolated. Also, many studies were tested in a test tube or on animals so the effect in a human body would be completely different. Some studies describing negative impact of soy were based on an assumption that a person consumes unreal amount of soy.

It’s true that isoflavones do have similar chemical structure as oestrogen in our bodies but they bind to different oestrogen receptors.

So they have different effects!

Actually in most cases, they have completely opposite effects which we found as health beneficial instead. Studies show that soy reduces the risk of cardiovascular diseases, lowers LDL cholesterol and blood preasure. It also reduces the menopause symptoms, lowers the risk of endometrosis or even the breast cancer - the lowest % of the breast cancer is in Asia where’s the soy being consumed the most. However, it doesn’t affect the testosteron levels at all - in fact, it lowers the risk of prostata cancer almost 50%.

So what to be careful about?

BALANCED DIET

IMG_0120.JPG

My research’s conclusion is that soy is healthy but you have to eat it in the moderation - as well as all the other products! The key is to have a well-balanced diet and incorporate various sources of protein such as beans, lentils, seeds and stuff.

HIGHLY PROCESSED SOY PRODUCTS

IMG_0121.JPG

Highly processed soy products are various kinds of mock meat or protein bars so try to lower their intake and eat them once in a while. Incorporate more wholesome ones such as tempeh, tofu, soy milk or miso paste.

EAT FERMENTED SOY

IMG_1750.JPG

Fermented soy is undoubtedly the healthiest form. It is easily degestive and contains probiotics which support great gut health and strong immune system.

I hope you liked that post and if you have any question, feel free to write me in the comments!

RESOURCES:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16513288/

https://nutritionfacts.org/video/who-shouldnt-eat-soy/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12597262/

http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(10)00368-7/abstract

https://nutritionfacts.org/video/soy-phytoestrogens-for-menopause-hot-flashes/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21113655/

MY TIPS HOW TO GO VEGAN

MY TIPS HOW TO GO VEGAN

THIS IS JUST THE VEGANNING

THIS IS JUST THE VEGANNING