Photo 01-12-15 16 13 02.jpg

Welcome to my blog!

I am 19 years old life enthusiast, fitness lover and yogi with a huge passion for healthy cooking. I hope that you will find this page inspirational and that you will love it as much as I do!

MINDSET VII.

MINDSET VII.

Jaké jsou vaše cíle?

Nedávno se mě na tuhle otázku zeptala jedna paní a já byla tak zaskočená, že jsem nevěděla, co odpovědět. První, co ze mě vypadlo, bylo: odmaturovat. Dostat se na vysokou. Najít si dobrou práci. Mít rodinu. Zarazila mě však otázka: ,,A dál?" Jak dál... no jo, vždyť  já vlastně zapomněla na to nejdůležitější! ,,Být zdravá." Opáčila jsem s tím, že je to konečně to, co paní chtěla slyšet. ,,No a dál?" I když jsem se zamyslela trochu déle, nic mě nenapadlo.

,,A co být šťastná?"

Celou cestu domů jsem náš rozhovor nemohla dostat z hlavy. Uvědomila jsem si totiž hroznou věc. Výkon a úspěch jsou pro mě důležitější, než štěstí. A ne jen pro mě. Poslední dobou se mě nikdo neptá na nic jiného, než co škola, co maturita, co vysoká. Pětileté děti, které trénuji golf, mají většinou ještě 8 dalších kroužků a můj táta pracuje tak, že se pomalu nevidíme. Všimli jste si někdy toho, kolik lidí poslední dobou sedí v parku a jenom pozoruje opadané listí? Jsme vyčerpaní. Čím dál tím víc se vracíme zpátky k přírodě, kde cítíme energii a jistotu. Dvě hodnoty, které nám ten hektický život bere.

Žijeme ve světě stresu a neustálých nároků, procent z testů, čísel na váze a liků na fotce. Sama moc dobře vím, jak lehce tomu člověk podlehne a zapomene na to nejdůležitější. Zapomene být šťastný.

Proto jsem hrozně vděčná za ten rozhovor, který mi otevřel oči. Neříkám, aby byl člověk bez ambicí, naopak mít jasné cíle je strašně důležité. Ale nesmíme se učit jen proto, abychom dostali 100%. Pracovat jen proto, abychom měli hodně peněz. Jíst salát jen proto, abychom měli určitou váhu. Všechno bychom měli dělat s tím, že se potom budeme cítit šťastní. Protože nakonec, není to ten hlavní cíl v životě?


 What is your goal in life?

I´ve been asked this question by one women lately and I was so caught out by it that I didn´t know how to respond. The first thing I mumbled was: to graduate. To go on a collage. Find a great job. Have family. ´´And?´´ the women asked. And,and…O yeah I forgot to mention the most important thing! ´´To be healthy of course.´´ I responded expecting it was exactly what the women wanted to hear. ´´And?´´ Even when I thought about it for I while I couldn´t come up with a response.

´´And what about being happy?´´

I couldn´t get our talk out of my head whole way home. I realized horrible thing. Performance and achievement are more important values for me than happiness. And not only just for me. Everyone has been asking me about school, graduation, college. Five year old children who I train golf do eight other activities and my father works that much that we barely see each other. Have you ever noticed how many people are just sitting in the park watching fallen leaves? We are exhausted. We are escaping more and more into the nature where we can feel the energy and certainty. Two values this hectic life is stealing from us.

We are living in the world of stress and constant pressure. World of test percentages, scale numbers and likes on the photo. I know it from my own experience how easily one can forgets the most important thing. To be happy.  

I am truly thankful for this talk as it opened my eyes. I am not saying that a person should be without any ambitions, actually having a certain goal is pretty important. But we should not educate just to get 100%. Work just to earn a lot of money. Eat salad just to have a certain weight. We should do everything in order to be happy. Because in the end, isn´t happiness the goal in life?

BECOMING A VEGETARIAN?

BECOMING A VEGETARIAN?

OCTOBER FAVOURITES

OCTOBER FAVOURITES